TÁMOP-1.4.1.-07/1-2008-0105A TÁMOP-1.4.1.-07/1-2008-0105 számú  projekt bemutatása:  
1. A pályázati felhívás rövid összefoglalója
 
                    Az UMFT legfontosabb céljai Magyarország a 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta eltelt időben, a pénzügyi tervezési ciklusoknak megfelelően két fejlesztési tervet dolgozott ki. Az előzményekben bemutatott programjainkkal egy időben került kidolgozásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv, melyet 2007. május 7-én hagyott jóvá az Európai Bizottság. Magyarország Nemzeti Stratégiai Referencia kerete 2007 – 2013 időszakra alapvetően a „foglalkoztatás és növekedés„  céljait fektette le a dokumentumban.A dokumentumban megfogalmazott legfontosabb célok (a teljesség nélkül) a foglalkoztatás bővítése, a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése.
A megfogalmazott célok eléréséhez alapvető elvként többek között azt rögzítette a fejlesztési terv, hogy olyan kultúraváltást kell támogatni, amely révén növekszik a teljesítmény és az egyéni kezdeményezések megbecsültsége, felértékelődik az öngondoskodás és megerősödik a társadalmi szolidaritás és együttműködés.
                 Prioritások
 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv hat prioritást határozott meg. Számunkra ezek közül az egyik legfontosabb a társadalom megújulása.A társadalom megújulását az UMFT a következő beavatkozások területén határozta meg: 
1. A foglalkoztathatóság javítása munkavállalásra ösztönző szolgáltatásokkal
2. Az alkalmazkodóképesség javítása  
3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

E célok megvalósításának egyik eszköze  a TÁMOP-1.4.1-07/1 felhívás, melynek címe:
Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása.A konstrukció célja: komplex munkaerő-piaci projektekben hátrányos helyzetű munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A cél eléréséért – szakmai képzés és kulcskompetencia fejlesztés mellett- szükség van egyedi szolgáltatási csomagok kialakítására és megvalósítására is. Ezek a következők voltak: 
- az alacsony iskolai végzettségű résztvevők a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodó, államilag elismert szakképesítést  (OKJ-s) szerezzenek
    - a munkaerő-piaci szempontból hátrányokat okozó pszicho-szociális helyzet megváltoztatása megvalósuljon a hátrányos egyéni adottságok kezelésével
  - munkára kész állapotba kerüljenek a résztvevők
- a munkaadók motiváltabbá váljanak a hátrányos helyzetű emberek tartós alkalmazására 
   - a hátrányos helyzetű résztvevők munkaerő-piaci integrációja, elhelyezkedése, beilleszkedése és bennmaradása valósuljon meg. 

          2.  Általános és konkrét célok

A programba eredetileg 25 olyan személy részvételét tűztük ki célul, akik a „Második Esély” képzési lehetőségeinek segítségével javítanak munkaerő-piaci helyzetükön. A felvételi eljárás során ez a létszám 26 főre emelkedett. A bevontak alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettségűek voltak.Alapvető cél, hogy a szakmai és kulcskompetencia fejlesztő képzéssel érjük el a bevont résztvevők esélyegyenlőségének javítását, munkában való elhelyezkedésének segítését, egzisztenciális gondjaik megoldását. A szakmai képzést két csoportban terveztük. Az egyik csoportban 16 fő szociális ápoló és gondozó képzését vállaltuk fel 1120 órás időkeretben, a másik csoportban 10 fő parkgondozó OKJ-s képzéséhez tanyagondnok szakmai képzést társítottunk. Mindkét képzést 72 órás kulcskompetencia fejlesztés előzte meg, valamint a program 2/3-ának eltelte után 30 órás munkaerő-piaci ismeretekkel egészítettük ki programjainkat.  

3. A projekt tevékenységei
           Toborzás, kiválasztás
A toborzást a munkaügyi kirendeltségekhez eljuttatott tájékoztatókkal kezdtük. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kistérségben működő három kirendeltségéhez küldtük el a program tájékoztatóját. E mellett fontosnak tartottuk a szociális szektor megkeresését is. Ezért felkerestük a kistérség szociális intézményeit és önkormányzatait is, mivel úgy ítéltük meg, hogy a személyes kapcsolatfelvétel fontos lesz a program második elemének – a 6 hónapos foglalkoztatásnak – a teljesítéséhez.2008. október 1. és 20. között 15 polgármesteri hivatalhoz juttattuk el programunkról a tájékoztatót.A szociális ápoló gondozó képzésre 82 fő, a parkgondozó tanfolyamra 65 fő jelentkezett.
 
 A felvételi eljárás
A felvételi eljárást 2008. október 21-22-én  és december 2-3-án folytattuk le. A jelentkezési lapot kitöltőket postán értesítettük ki a csoportos tájékoztatás időpontjáról és helyszínéről. A csoportos tájékoztatás egybeesett a felvételi eljárás idejével. A tájékoztató után a szociális gondozó és ápoló tanfolyamra jelentkezők közül mindenki bennmaradási szándékát jelezte. A parkgondozó tanfolyamra jelentkezettek közül 5 fő jelezte, hogy személyes okok miatt nem tudják vállalni a részvételt.A felvételi eljárás célja az volt, hogy a képzésre jelentkező nagyszámú jelöltből a pályázati felhívás szempontrendszere és a méltányosság elvének alkalmazásával a legmegfelelőbb hallgatók kerüljenek be a programba.  Az eljárás két fordulóból (írásbeli és szóbeli) állt.. A szóbeli meghallgatásra csak azok a jelentkezők kaptak értesítést, akik az írásbeli tesztek értékelése után az első húsz legmagasabb pontot érték el. Fontos szempont volt a meghallgatás során a jelentkező személyes megnyilvánulási lehetőségének biztosítása, egyéni jogainak, esélyegyenlőségeinek tiszteletben tartása is. 
Képzés
A felvételi eljárások lefolytatása után a került sor a projekt legnagyobb volumenű tevékenységének, a képzéseknek a lebonyolítására.     
  
I.           
Szociális gondozó és ápoló (OKJ 33 762 01 0010 33 02)
A képzést 2008. november 18-án 16 fővel kezdtük el az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek ismeretében. Az együttműködési és képzési megállapodások adminisztrációs kötelezettségeit az első napon végeztük el. A képzés intenzív, az elméleti oktatás heti 30 órás, a gyakorlati  átlag napi 8 óra volt.
         A kulcsképességek fejlesztése
Első napot csoport építéssel kezdtük 6 órában. A szakmai képzés megkezdése előtt a kulcskompetenciák fejlesztésére került sor 66 óra keretben. A modul keretében a résztvevők önismeretének, önbizalmának erősítésével a személyiség fejlesztést tűztük ki célul. Hangsúlyos volt a kommunikációs készség és konfliktuskezelési képesség fejlesztése, valamint a tanulástechnikai tréning és az ICT ismeretek bővítése is.
    Szakmai képzés
A szociális gondozó és ápoló szakmai képzés összes óraszáma 1120. Ebből az elméleti képzés 672, míg a gyakorlati képzés 448 óra.A képzéshez jól felkészült szakemberek álltak rendelkezésünkre környezetünkben. Berettyóújfalu szociális, oktatási és egészségügyi intézményeiből toboroztuk a szakmai követelményeknek megfelelő oktatókat, képzőket. Az elméleti és gyakorlati oktatásba a terepgyakorlatok munkatársai mellett 13 főt vontunk be. A viszonylag nagy létszámú oktatói gárda az órarend egyeztetésénél nagyfokú rugalmasságot biztosított, ugyanakkor biztonságot is jelentett egyben. Együttműködési megállapodás keretében biztosítottuk képzésünkhöz a gyakorlati helyeket a Területi Kórházban és a Fényes Ház Gondozó Központban. A hallgatóink a két gyakorlati helyen kívül lakóhelyük szerinti szociális intézményekben végeztek 1 hetes munkát június 8. és 12. között. Fontos volt számunkra, hogy a tanárok, gyakorlati oktatók a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek mellett kellő elkötelezettséggel is rendelkezzenek. Talán ennek is volt köszönhető a csoport kiváló eredményű záróvizsgája.A képzési tematikát és a képzés monitoringját a Sillabusz 2000 Kkt. biztosította. Ennek keretében a szervezet szakembere havonta egy alkalommal meglátogatta a csoportot, a csoportos és egyéni tanácsadás mellett megvizsgálta a képzés dokumentációját, segített annak szakszerű elkészítésében. Egyeztettük a szakmai vizsgák időpontjait, a vizsga szervezéshez szükséges adminisztrációs feladatokat. A szakmai képesítő vizsgát szintén a Sillabusz 2000 Kkt. vállalta fel és bonyolította le.
     A célcsoport felkészítése az önálló álláskeresésre
A szakmai képzés utolsó harmadában készítettük fel a résztvevőket az önálló álláskeresésre. A 30 órás modul keretében megismerkedtek az álláskeresési technikákkal, az elhelyezkedéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A tréningek során szembesültek erősségeikkel és gyengeségeikkel, felkészítettük őket a várható problémákra, konfliktusokra, veszélyekre. 
        Szakmai vizsgáztatás eredményei
A képzést 2009. szeptemberében zártuk le a képesítő vizsgákkal 14-én, 23-án és 29-én. A csoport eredménye kiemelkedő, mivel 5 fő jeles, 10 fő jó és1 fő közepes osztályzattal zárta a tanfolyamot.   

 
II.           
Parkgondozó (OKJ  54 622 01 0100 21 01)
A képzést 2009. január 5-én kezdtük el 11 fővel. A képzési program felépítése alapvetően eltért a szociális gondozó és ápoló tanfolyam szerkezetétől, a fejlesztési folyamattól, mivel a csoport kulcskompetencia fejlesztési és szakmai képzési tevékenységei párhuzamosan zajlottak. A program első periódusában – 2008. február közepéig – heti 2 nap kulcskompetencia fejlesztő tréningeket tartottunk, 3 nap a parkgondozó szakmai modul elméleti oktatása folyt. 2008. február 16. után a kulcskompetencia fejlesztő modult a tanyagondnok ismeretek váltották fel. A csoport összességében 680 órás képzésben vett részt. Ennél a csoportnál a képzés utolsó harmadában tartottuk a résztvevők felkészítését az önálló álláskeresésre álláskeresési technikák oktatásával.A képzést ennél a csoportnál is képesítő vizsgával zártuk. Az írásbelit május 13-án, a gyakorlati és szóbeli vizsgát június 23-án szerveztük meg. A vizsgaeredmények ennél a csoportnál is jók lettek, 3 fő jeles, 6 fő jó és  1 közepes eredménnyel zárta a tanfolyamot.A szakmai vizsgáztatást a Balázsházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola végezte.    

Mentor és egyéb támogató tevékenység
A program során fontos volt számunkra a résztvevők mentális segítése, napi gondjainak folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a legnagyobb támogatás biztosítása. E tevékenység szükségessége igazán a képzések előrehaladásával bizonyosodott be. Mindkét csoportnál jelentkeztek azok az életszerű problémák, sokszor kritikus szituációk, amelyek az egyén számára valamilyen segítséget követeltek. A nehézségek áthidalását a személyes bátorítás, több esetben a közösség bölcsessége jelentette. A képzések sikeres megvalósítását nagyban elősegítette, hogy a projektmenedzsment és a mentori szolgálat képzés helyszínén minden nap rendelkezésre állt a képzés résztvevői számára. Jól érzékelhető volt a folyamat a szociális gondozó és ápoló csoportnál. A Pszichológiai ismeretek modulban először a Segítő kapcsolat kommunikációjában, majd a Készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez tréningjein kerültek felszínre a problémák, a csoporton belüli konfliktusok. Mivel az érzékenység, a figyelem folyamatos volt, a konfliktusok, bajok „eszkalálódását” sikerült elkerülni, az egyéni problémákra megoldást találni. Mind az egyéni problémák megoldása, mind a csoport konfliktusainak kezelése azonnali beavatkozást követelt meg. A segítségek elmaradása esetenként lemorzsolódáshoz, sikertelenségekhez, kudarcokhoz vezetett volna.  

    III. Projektmenedzsment
 A három fős projektmenedzsment a program megírásával azonos időben alakult meg. A projektvezető munkáját pénzügyi vezető és asszisztens segítette. A menedzsmentre nagy teher hárult a támogatási szerződés aláírásától a megvalósítás teljes időszaka alatt. Ellátta a projekt teljes adminisztrációját: képzési felhívás és tájékoztató elkészítése, kiértesítések kiküldése, együttműködési megállapodások és képzési szerződések megkötése, órarendek összeállítása, tanárok, trénerek kiválasztása, anyag és eszköz beszerzések lebonyolítása.Utólag látszik, hogy a szakmai megvalósításhoz szükség lett volna egy képzési felelős foglalkoztatására is. Mivel ezt a feladatot is a projektvezető látta el, az egyéb feladatai mellett ez nagy terhet rótt rá. A ”teher” elsősorban olyan egyéb feladatokat szorított háttérbe, amelyek a társadalmi kapcsolattartást gyengítették. A projekt sikeres megvalósítása érdekében 2008. szeptember elején a szakmai megvalósítók, közreműködők számára 3 napos felkészítő tréninget tartottunk. A tréningen 12 fő vett részt, melyen a szervezethez való elkötelezettség emelésén túl nagy hangsúlyt fektettünk a megvalósítás egyes elemeinek részletes megismertetésére, lehetséges kockázatok elemzésére, a sikeresség feltételeinek minél nagyobb mértékű biztosítására. A menedzsment tagjai minden alkalommal részt vettek a Közreműködő Szervezet – ESZA Nonprofit Kft- és az intézkedést segítő OFA PERTU program által szervezett konferenciákon, tájékoztatókon.A Projekt Előrehaladási Jelentéseket időben beküldtük, azokat kisebb hiánypótlással a Közreműködő Szervezet elfogadta. Szintén a projektmenedzsment feladata volt a kifizetési kérelmek elkészítése, a projekt finanszírozásának biztosítása.Az eddig eltelt időszakban a Közreműködő Szervezet egy alkalommal helyszíni ellenőrzést is tartott. A megvalósítás szakmai és adminisztrációs előmenetelét rendben találták.

   IV.  Eredményeink 
A projekt támogatási szerződésében a számszerűsíthető eredményei közül az alábbiak lettek nevesítve:
1. A projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma 26 fő. A vállalt feladatot 100 %-os mértékben teljesítettük.
2. Munkaerő-piaci (OKJ) képzésbe vontak száma 26 fő, illetve a képzést sikeresen befejezettek száma 23 fő. Ezt a kötelezettséget túlteljesítettük, mivel a képzés során nem volt lemorzsolódás és a képzések bemutatásánál már korábban említett jó vizsga eredményeket érték el hallgatóink.
3. A minimálisan 6 hónapos védett foglalkoztatást 15 főben határozta meg a támogatási szerződés. 

                                                                                 
  

 

Online

vendég: 3, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66

Véletlenszerű Képek

Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,847kb