Aktuális projektek


I. MUNKAERŐ -PIACI SZOLGÁLTATÁSINK

2002. óta végzünk különböző munkaerő -piaci szolgáltatásokat. Tevékenységeinket fokozatosan bővítjük. Az első években Álláskereső klub – 3 hetes csoportos foglalkozásokat szerveztünk. Az évek során fokozatosan bővítettük egyéni és csoportos tanácsadási formákkal.


Jelenleg az alábbi szolgáltatásokat végezzük:
 • munkatanácsadás
 • pályatanácsadás
 • álláskeresési tanácsadás
 • ÁlláskeresÅ‘ klub
 • rehabilitációs tanácsadás

A szolgáltatások célkitűzései:

 • A résztvevÅ‘ személyiségéhez kapcsolódó, elhelyezkedését akadályozó objektív, szubjektív tényezÅ‘k, kapcsolatrendszeri problémák feltárása, elemzése az interaktív csoportfoglalkozások módszereivel.
 • Az egyén önismeretének, kulcsképességeinek, kommunikációs készségének erÅ‘sítése, tudatosítása ezáltal munkaerÅ‘-piaci versenyképességének növelése.
 • Az önállóság, a  saját sorsért érzett felel sség, a  döntésképesség átélésével a társadalmi
  beilleszkedés el segítése.
 • Rövid  és  hosszabb  távú  célok  megfogalmazása,  a  megvalósítást  segít   lépések
  megtervezése.
 • Egyéni terv készítése, melyben az egyén kondícióihoz igazított, személyre szabott cselekvések összessége.
 • Tartalmazza a továbblépés lehetÅ‘ségeit.
 • A sikeres elhelyezkedés megvalósításához szükséges eszközök, módszerek, technikák tervezése.

A szolgáltatások célcsoportjai:

A szolgáltatást igénybevevőket alapvetően két markánsan elkülönül célcsoport alkotja. Egyik a pályakezdők 17-26 éves korosztálya, míg a másikat a munkaerőpiacról kiszorult 45 év feletti állásnélküliek alkotják. Természetesen 26 – 45 év közöttiek részére is biztosítjuk szolgáltatásainkat, esetükben az igény kisebb számban jelentkezik.

A szolgáltatások helyszínei:
Hajdú-Bihar Megye kistérségi, vagy mikro-térségi központjai.


II. CIVIL ÉS INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A BIHARI KISTÉRSÉG FELNŐTTKÉPZÉSI KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉHEZ


Megcélzott intézkedés neve:

Társadalmi Megújulás Operatív Program „Épít közösségek” – közm vel dési intézmények az egész életen át tartó tanulásért.

A projekt működési, megvalósítási területe
:
Berettyóújfalui kistérség

A projekt szükségességének indoklása:

A közművelődési intézmények a helyi, lokális szerveződések bázisát jelentik. Ezek az intézmények biztosítanak teret a kisközösségek szerveződéseihez, a helyi demokrácia tanulásához, kialakításhoz. Fontosak ezen intézmények az egyén szellemi, lelki kiteljesedéséhez, életminőségének javulásához is. Ezt a feladatukat legtöbbször a non-formális képzési eszközökkel segítik el . Az életminőség javításának másik hatékony eszköze a felnőttkori tanulás. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés személyre szabott, fizikailag legkönnyebben megközelíthet helyszíne a művelődési otthon lehetne. Az intézmények többsége nem ismeri fel, vagy nem tud élni a felnőttképzés iskolarendszeren kívüli formáinak lehetőségével, „kötelezettségeivel”. Ennek egyik oka a minőségbiztosítás, nevezetesen az akkreditáció feltételeinek hiányos megléte. Ebből következik, hogy kevés az andragógialag jól felkészített szakember. A helyben dolgozó gyakorlati szakembereknek a módszertani, jogi, szervezési ismereteik is hiányosak. Hangsúlyosan jellemző ez a megye közművelődési intézményeire. Hajdú-Bihar Megyében jelenleg 65 akkreditál felnőttképzési szervezet van nyilvántartva. Ebből 27 a non-profit szervezet (18 oktatási intézmény, 9 civil szervezet). Ezek közül egy sem m vel dési otthon. A Berettyóújfalui kistérség 3 akkreditált intézményéből 1 vállalkozás, 2 civil szervezet. A szervezetek képzési kapacitásáról nincs adat (közművel dési statisztikát csak a Bihari Népfőiskola nyújtott be. Projektünk megvalósítása kistérségi szinten fogja az előbb felsorolt hiányosságokat csökkenteni, a felnőttképzés helyi kapacitását növelni. Különösen fontos ez a halmozottan hátrányos térségekben a válságos id szakokban. Ezt a társadalmi szükségletet növeli, hogy a halmozottan hátrányos helyzet térségekben a leszakadt rétegek mobilitása alacsony, vagy nem létez . A mobilitás megteremtésének feltétele az egyén kulcskompetenciáinak fejlesztése, szakmai képzése. Projektünk megvalósításával bővítjük a kistérség lokális felnőttképzési kapacitását, el segítve ezáltal a leszakadó rétegek felzárkóztatását, illetve mérsékeljük újabb csoportok lecsúszását.

A projekt célja(i):
Átfogó cél(ok): A gazdasági versenyképesség javításának egyik feltétele a humánerőforrás fejlesztése. Ennek egyik eredménye a foglalkoztathatóság feltételeinek javítása. Eszköze a munkaerő -kínálat minőségének javítása. Ezen minőség javításához a közoktatási intézmények eszközrendszere nem kompatibilis. Ezért hosszú távú célunk, hogy minél több helyi közművelődési intézményt készítsünk fel a minőségi  követelményeknek megfelel , de rugalmas iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre. A középtávú céljaink között szerepel a minőségi követelményeknek megfelel intézmények kistérségi, megyei szint hálózatának létrehozása. Ezen network partneri kapcsolatot alakít ki a munkaerő -piac helyi szereplőivel, foglalkoztatókkal, munkaügyi központok kirendeltségeivel és természetesen a munkavállalókkal.

Közvetlen cél(ok):
A biharkeresztesi Városi Művel dési Ház és Könyvtár felnőttképzési intézmény akkreditációja. A lokális felnőttképzési intézmények ( Bihari Népfőiskola, Városi Művelődési Ház és Könyvtár) munkatársai szakmai tudásának fejlesztése. A munkaerő -piaci integrációt hatékonyan segít képzési programok (általános és szakmai célú) kínálatának bővítése. A képzési programokhoz kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások (álláskeresési-, munka-, pályatanácsadás) biztosítása. Növelni a kistérség lakosságának részvételét a felnőttképzési programokban.

Célcsoportok:
Közvetlen célcsoport:
Közvetett célcsoport:

A hátrányos helyzetű kistérség 5 településének lakosságából az alábbi csoportokat vonjuk be:
 • az elsÅ‘dleges célcsoport a helyi közművelÅ‘dési, oktatási intézmények felnÅ‘ttképzéssel kapcsolatban álló szakalkalmazottai (népművelÅ‘k, szakkörök, művészeti csoportok vezet i) 40 - 45 fÅ‘ közül 28 fÅ‘;
 • másodlagos célcsoport:
 1. a helyi szinten viszonylag kvalifikáltnak számító munkanélküli (középfokú végzettséggel rendelkező ) célcsoport 300 fő közül 20 fő;
 2. legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek száma 450 fő közül 30 fő ;
 3. Berettyóújfaluban és vonzáskörzetében él alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező , vagy funkcionális analfabéta 300 főből 30 személy.

 

Online

vendég: 2, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66

Véletlenszerű Képek

Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,717kb