TAMOP-5.1.1-09/7-2009-0015

TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0015
Második esély népfőiskolai program Biharban
című projekt

  A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A térség dinamikusabb társadalmi-gazdasági fejlődéséhez szükséges humántőke, a fiatalabb és képzettebb munkaerő nem marad meg a térségben, mert nem talál megélhetést, s ha pedig nem talál a kistérségen kívül munkát, hanem helyben marad, és munkanélküliként vagy alkalmi munkák vállalásával próbálja magát fenntartani, képzettsége, tudása elavul, munkavégző képessége rohamosan csökken. A társadalmi kohézió erősítése érdekében szükséges a helyi közösségek fejlesztése, a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettség növekedésének megakadályozása az egyén kulcskompetenciáinak fejlesztésével.Fontos a felnőttképzés földrajzi kiterjesztése azon periférikus területekre, amelyek a centrumoktól való távolságuk, közlekedési nehézségeik miatt teljesen ki vannak zárva abból. Pályázatunk ehhez a folyamathoz illeszkedik.

A projekt keretében az alábbi tevékenységeket végezzük:
 • A MÁSODIK ESÉLY NÉPFŐISKOLAI PROGRAM tevékenységeit megvalósítók – tanárok, trénerek, mentorok – módszertani felkészítése. A módszertani képzésbe 12 fÅ‘t vonunk be.
 • A hátrányos helyzetű lakosság életminÅ‘séget javító fejlesztési folyamat részeként kulcskompetencia képességek fejlesztése 8 képzési csoportban 120 fÅ‘vel, kurzusonként 120 órában.
 • MunkaerÅ‘-piaci aktivitást növelÅ‘ tréningek kiterjesztése a kistérség azon területeire, illetve személyekre, melyeket az elmúlt idÅ‘szakban a munkaügyi szervezet támogatása által folytatott szolgáltatásokba nem vontak be. A folyamatba bevont személyek száma 120 fÅ‘. Egy-egy tréning óraszáma 30.
 • Ifjúsági (pályakezdÅ‘ fiatalok) integrációját elÅ‘segítÅ‘ támogató programba 60 fÅ‘ bevonását tervezzük. Szükség szerint 30 vagy 120 órás képzésbe vonjuk be a fiatalokat.
 • A kulcskompetencia fejlesztÅ‘ programjainkba bevontak közül 18 fÅ‘ részére szakmai képzést szervezünk. A szükségletfelmérés egyéni és munkáltatói interjúi alapján ez a képzés az idÅ‘södÅ‘ lakosság ellátását biztosító szociális intézmények szakember szükségleteit elégíti ki. A szociális ápoló és gondozó szakmai képzésbe 18 fÅ‘t vonunk be. A szakmai képzés óraszáma 1250 óra.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
  A projekt céljainak meghatározása
A projekt hosszú távú célja:
 • A kistérség népesség megtartó erejének növelése, az elvándorlás mértékének csökkentése.
 • A kistérségben élÅ‘k életminÅ‘ségének javítása.
A projekt közvetlen célja:
 • A kistérségben élÅ‘ gyenge munkaerÅ‘-piaci pozíciókkal bíró, tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű emberek képzésbe, ezáltal foglalkoztatásba való bevonása.
 • A hátrányos helyzetű emberek képesség, készség fejlesztésével a munkaerÅ‘-piaci kompetenciák növelése.
 • Komplex innovatív képzési, foglalkoztatási tanácsadó, valamint mentor szolgálat bevezetése és elterjesztése.
 • A helyi közösségek szakembereinek módszertani felkészítése a kisközösségek erÅ‘sítésére, a közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények humánerÅ‘forrásának fejlesztése.
 • A rendszer szemléletű megközelítés elterjesztése a mikrotársadalmi folyamatokat meghatározó helyi politika alakítóinak, szereplÅ‘inek befolyásolásával.
Összegzésként megállapítható, hogy a projekt hosszú- és rövidtávú célja a kistérség népességmegtartó erejének növelése, a lakosság életminőségének javítása. Az életminőség javításának egyik eszköze az egyének kulcskompetenciáinak fejlesztése.

A projekt célcsoportja: a Berettyóújfalui kistérségben élő 16 éven felüli, aktív korú, alacsony iskolai végzettségű vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező személyek , akik a program kezdetekor a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők, vagy tartósan munkanélküli személyek. Mivel a kistérségben igen magas arányban élnek cigány személyek a toborzás során törekszünk bevonásukra, növelve esélyegyenlőségüket.A célcsoport meghatározásakor igénybe vettük a berettyóújfalui munkaügyi központ statisztikai adatait, valamint személyes konzultációt folytattunk a cigány kisebbségi önkormányzatok és a családsegítő szolgálatok szakembereivel, akik segítettek számunkra kiválasztani azt a mintát, akik körében lekérdezhettük szükségletfeltáró kérdőívünket. Válaszadóink jól reprezentálják célcsoportunk jellemzőit.

Közvetlen célcsoportjai:
 • alacsony iskolai végzettségűek;
 • elavult szakképesítéssel rendelkezÅ‘k, vagy szakképzetlenek;
 • magukat roma kisebbséghez tartozónak vallók;
 • tartós munkanélküliek;
 • pályakezdÅ‘k és 50 éven felüliek;
 • GYED-rÅ‘l, GYES-rÅ‘l a munkaerÅ‘piacra visszatérÅ‘k.
Másodlagos célcsoport:
 • a kistérség potenciális felnÅ‘ttképzési szakemberei;
 • az informális és non-formális felnÅ‘ttképzés szereplÅ‘i (közösségek, klubok, civil szervezetek vezetÅ‘i).
A célcsoport körülményeinek megismerésére a szükségletfelmérés során külön hangsúlyt fektettünk.
  A célok eléréshez szükséges tevékenységek bemutatása:
1. Bevonás: A célcsoport felkutatása:A toborzás célja a programunk által kínált lehetőségek minél szélesebb körrel való megismertetése. Plakátok, szóróanyagok segítségével, valamint informális csatornákon kívánjuk népszerűsíteni programunkat.
2. Felvételi eljárás, kiválasztás: Az érdeklődők közül azokat a résztvevőket választjuk ki, akik kellően motiváltak arra, hogy a program által nyújtott képzésekben aktívan részt vegyenek, majd ezek segítségével munkába álljanak. Az alprojekt kapcsán felmérjük a jelentkezők előzetes tudásszintjét, tanulási és kulcsképességeit. 
Képzés:
Készség- és képességfejlesztés
 • MunkaerÅ‘-piaci tréningek
 • OKJ-s szociális gondozó, ápoló képzés
A bevont célcsoportok tagjainak komplex munkaerő-piaci tanácsadási program biztosítása. Kulcskompetenciát fejlesztő általános célú képzési programok lebonyolítása.
3. Elhelyezkedés, utógondozás: A projekt- résztvevőket követjük a képzések zárása után is. 3 hónapos utánkövetés keretében figyelemmel kísérjük sorsukat, szükség szerint mentori, támogató segítséget nyújtunk számukra.
4. Mentori/Szociális-mentális blokk: A program teljes időtartama alatt, 1 fő szociálpolitikus működik közre, aki a bevonás szakaszában első interjús kérdőívet vesz fel a résztvevőkkel, felméri szociális helyzetüket. Személyre szabott egyéni fejlesztési- és szolgáltatási tervet készít. A program során segítséget nyújt a tanároknak, trénereknek a pszicho-szociális állapot felmérésében, reális énkép és önismeret, valamint céltudatosság kialakításában.

A megvalósulás helyszínei: A projekt központja Berettyóújfalu. A módszertani felkészítést és az projekt szervezési feladatait Berettyóújfaluban végezzük. A kulcskompetencia képzések és a munkaerő-piaci tréningeket a kistérség 5 mikro-központjában (Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Komádi, Csökmő, Pocsaj) valósítjuk meg.

A megvalósító szervezete: A projekt egészét a Bihari Népfőiskola valósítja meg, teljes körűen felelős a program részelemeiért is. Partnerséget a kistérség önkormányzataival, a munkaügyi szervezet kirendeltségeivel és helyi közművelődési intézményekkel alakít ki. A partnerség keretében a hatékony toborzást és bevonást biztosítja. Együttműködési megállapodások keretében a képzéseket az adott település helyi intézményeiben végzi. A toborzáshoz, bevonáshoz, mentoráláshoz személyi költségek, míg a képzésekhez dologi költségek társulnak.

A projekt eddigi eredményei
- 2010. szeptember 1. óta működik a projektmenedzsment 1 – 1 projektmenedzser és pénzügyi vezető közreműködésével. A szakmai megvalósítást 2 fő irányítja, 1 szakmai vezető és 1 mentor. Az első három hónapban a támogatási szerződés megkötésének előkészítése mellett megtörtént a projekt tevékenységeinek véglegesítése. A projektmenedzser és a szakmai megvalósítók feladata a képzési programok ütemezése, tanárainak, trénereinek kiválasztása, a Felnőttképzési és egyéb törvények, kötelezettségek betartása. A mentor fontos feladata a bevontak segítése mellett volt hallgatóink után követése, segítségadás munkába álláshoz.
- 2010. december 6. és 2011. május 14. között végeztük a kulcskompetenciára épülő alapkészség fejlesztő képzési programokat. A nyolc csoportba 120 főt vontunk be. A képzéseket három helyszínen – Berettyóújfalu, Komádi, Biharkeresztes – folytattuk. Az intenzív kurzus 120 órás volt, a részvételről a hallgatók tanúsítvány kaptak egy-egy képzési program zárásakor. A képzést 118 fő fejezte be sikeresen, 2 fő közben munkába állt. Az alapkészség fejlesztés során kommunikációs, tanulástechnikai, vállalkozói, kulturális tudatosság, interperszonális és állampolgári kompetenciáit fejlesztettük hallgatóinknak.
- Felvételi eljárás a szakmai képzésre. Az alapkészség fejlesztő programban részt vett 120 fő közül 76 fő jelentkezett a Szociális gondozó és ápoló szakmai képzésre. A felvételi eljáráson 67 fő jelent meg. A több csoportban lefolytatott eljárás során írásbeli tesztet töltöttek ki a jelentkezők és egyéni interjú is készült.
Az alábbi szempontokat vettük figyelembe a kiválasztásnál:
· Empátiás készségeiket, elkötelezettségüket a szociális munka végzéséhez.
· Ismereteiket az ellátandó területről.
· Munkamotivációs attitüdjeiket.
· Korábbi önkéntes tevékenység végzése hasonló területen.
- Szociális gondozó és ápoló szakmai képzés. A képzést 2011. május 30-án kezdtük meg. A képzés 750 óra elmélet és 500 óra gyakorlati oktatásból áll. Intenzív – napi 7 óra elmélet vagy 8 óra gyakorlat – képzés mellett a képesítő vizsgákat 2012. február elejére terveztük. Hallgatóink szorgalmasan tanulnak, lelkiismeretesen végzik a gyakorlati helyeken kapott feladatokat. A gyakorlati oktatás helyszínei a Területi Kórház, nappali, illetve bentlakásos szociális ellátást biztosító intézmény.
A szakmai képzést 17 fő végezte el, ebből 16 fő kiváló eredménnyel.
- Munkaerő-piaci tréninget végző szakembereket felkészítő képzésbe vontuk be 2011. október 25. és 28. között. A 30 órás módszertani ismereteket tartalmazó programot 12 fő végezte el. A szakemberek feladata lesz a projektben a bevontak munkaerő-piaci ismereteinek bővítése a hatékonyabb álláskeresés érdekében.
- Munakerő-piaci tréningre a kulcskompetencia tréningen részt vevő 120 főt hívtuk vissza.  Meglepően nagy volt az érdeklődés a tréning iránt, csaknem mindenki részt vett a képzésen.
- A projekt utánkövetése során vizsgáltuk a résztvevők elhelyezkedését. Nagy örömünkre a részt vevők minimum 80%-ának sikerült elhelyezkednie valamennyi időre, de határozatlan munkaszerződés is szép számmal született. 


Elnyert támogatás: 56 086 363 Ft

 

Online

vendég: 10, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,767kb